Coronacrisis: werktijdverkorting heet nu NOW

Laatste update: 11 mei 2020. Belangrijkste wijzigingen: verlenging NOW-regeling komt eraan, daarin zal de ontslagboete waarschijnlijk vervallen en komt er mogelijk een scholingsverplichting voor werkgevers. De andere corona-tips die onder dit artikel stonden zijn verplaatst naar een apart blogartikel: Corona-crisis: vragen met betrekking tot personeel.

Dinsdagavond 17 maart 2020 maakte de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de regeling voor Werktijdverkorting per direct was vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud of kortweg: NOW. De NOW lijkt sterk op de regeling Werktijdverkorting maar er zijn toch belangrijke verschillen. In dit artikel zet ik alle details van de nieuwe regeling op een rij.

 1. De oude website voor het aanvragen van Werktijdverkorting is per direct uit de lucht. Maakt niet uit, die was toch al onbereikbaar. Er is een nieuwe website voor het aanvragen van de NOW: uwv.nl/now. De aanvraagperiode sluit op 31 mei 2020. Binnen 22 weken na de gekozen aanvraagperiode (zie punt 4 hieronder) moet je het UWV verzoeken de subsidie definitief vast te stellen. Agendeer dit!
 2. Er is door minister Koolmees op 7 mei 2020 aangekondigd dat de NOW-regeling verlengd gaat worden. Daarvoor zul je waarschijnlijk een nieuwe aanvraag of verlenging voor in moeten dienen. Nieuw in deze “NOW 2.0” is dat de ontslagboete (zie punt 18 hieronder) komt te vervallen, er waarschijnlijk een scholingsplicht voor werkgevers aan gekoppeld wordt (dat zal een inspanningsverplichting zijn) en dat er geen dividenden of bonussen aan directie en bestuurders uitgekeerd mogen worden.
 3. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd t.o.v. de regeling Werktijdverkorting
 4. Er kan een aanvraag worden ingediend per 1 maart 2020 (Werktijdverkorting ging op z’n vroegst in op de dag van aanvraag)
 5. De (vage) eis dat er sprake moest zijn van minimaal 30% omzetverlies is vervangen door de duidelijke eis dat het om minimaal 20% omzetverlies moet gaan. Je berekent dit door de omzet van 2019 door 4 te delen en die te vergelijken met je (verwachte) omzet over de maanden maart, april en mei 2020. Als jouw omzet naijlt mag je ook een periode van 1 of 2 maanden later nemen. Je kunt die keuze echter maar één keer maken en er niet op terugkomen. Er wordt dus in de NOW bewust geen rekening gehouden met seizoensinvloeden of sterke groeiers maar daar komt een andere regeling voor. Zie ook de website rekenhulpomzetverlies.nl
 6. Bij de berekening van de loonkosten wordt het loon van flexibele krachten en oproepkrachten waarmee je zelf een contract hebt meegerekend bij de aanvraag voor de NOW. Gepensioneerde oproepkrachten worden ook meegenomen, DGA’s niet.
 7. Uitzendkrachten en payrollmedewerkers worden niet meegerekend, daarvoor moet het uitzendbureau of payrollbureau zelf de NOW aanvragen.
 8. Bij de berekening van de loonkosten wordt maximaal een salaris van €.9538,- per maand per medewerker genomen.
 9. Bij het salaris wordt 30% (vast percentage) opgeteld voor de opbouw van vakantiegeld, de pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de werkgeverspremies voor sociale verzekeringen.
 10. Het UWV berekent zelf de referentie-loonsom op basis van de loonaangifte (het SV-loon) van januari 2020 bij de Belastingdienst. Vervolgens wordt door het UWV achteraf de werkelijke loonsom (SV-loon) berekend over de periode maart-april-mei. Betaal oproepkrachten daarom in principe in die drie maanden hetzelfde als wat je ze in januari 202o betaalde.
 11. Als de werkelijke loonsom lager is dan 3x de referentie-loonsom moet je het verschil terugbetalen op basis van 100% omzetdaling (is 90% vergoeding). Er wordt dus geen rekening gehouden met het feit dat je de NOW wellicht hebt aangevraagd voor een lagere omzetdaling. Is de werkelijke loonsom echter hóger (bijv. omdat je na januari nog mensen hebt aangenomen) dan krijg je geen extra vergoeding.
 12. De NOW is losgekoppeld van de Werkloosheidswet. Daar was de regeling Werktijdverkorting wel aan gekoppeld. bij die laatste regeling kon het zo zijn dat de werknemer inteerde op zijn WW-rechten. Dat is bij de NOW dus niet zo.
 13. Bij Werktijdverkorting kreeg je als werkgever 70 of 75% van de loonkosten van de niet-werkende medewerkers vergoed, bij de NOW is dat 90%.
 14. Bij Werktijdverkorting was het onduidelijk hoeveel je als werkgever aan de medewerkers moest doorbetalen, bij de NOW is dat duidelijk: 100%.
 15. Je kunt in de NOW compensatie voor maximaal 100% omzetverlies aanvragen en bij toewijzing krijg je dan 90% van je loonkosten vergoed. Bij lagere percentages is de vergoeding pro rata, dus als je bijvoorbeeld compensatie voor 50% omzetverlies verwacht krijg je 45% van je loonkosten vergoed. Let op de verschillende grootheden:  “omzetverlies” en “loonkosten”.
 16. Werktijdverkorting was voor maximaal 4 periodes van 6 weken, de NOW is voor 3 maanden. De mogelijkheid wordt opengehouden dat er dan nog een verlenging van 3 maanden komt (met mogelijk extra voorwaarden) maar daar wordt later over beslist.
 17. Je krijgt een voorschot van 80% van eenderde van het aangevraagde bedrag, dus voor de eerste maand. Een maand later weer eenderde en nog een maand later weer eenderde.
 18. Tijdens de werktijdverkorting onder de NOW mag je geen ontslag op bedrijfseconomische gronden voor een of meer medewerkers aanvragen. De NOW is er immers juist voor bedoeld om dit soort ontslagen te voorkomen. De sanctie hiervoor is een boete van 50%. De berekening van de terugbetaling: SV-maandloon van de ontslagen werknemer(s) x 1,5 (50% boete) x 3 (maanden) x 1,3 (30% werkgeverslasten) x 0,9 (90%, de maximale vergoeding). Ook hierbij wordt er dus geen rekening gehouden met het feit dat je de NOW wellicht hebt aangevraagd voor een lagere omzetdaling dan 100%. Tevens is er bij zo’n ontslagaanvraag een extra toetsing: je moet aantonen dat je ondanks de NOW-regeling het ontslag niet kon vermijden. In NOW 2.o komt dit waarschijnlijk te vervallen.
 19. Er zal een nacontrole door het UWV worden uitgevoerd op de terechtheid van de aanvraag. Als achteraf blijkt dat het omzetverlies meer of minder was dan waarvoor de NOW-uitkering was aangevraagd zal verrekening plaatsvinden. Er wordt dus gekeken naar omzetverlies, niet naar het werkelijke aantal uren dat jouw medewerkers minder hebben gewerkt.
 20. Bij de nacontrole zal boven een bepaald bedrag om een accountantsverklaring worden gevraagd. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend.
 21. Als je een beroep doet op de NOW ben je niet verplicht om de medewerkers voor het aangevraagde percentage naar huis te sturen. Het mag natuurlijk wel. De medewerkers kunnen er dus ook geen recht op laten gelden dat ze naar huis mogen. Je kunt de tijd benutten voor scholing maar bijvoorbeeld ook voor opruimen of schoonmaken. De “andere werkzaamheden” moeten qua niveau wel in de buurt blijven van wat de medewerker normaal deed. Je mag de medewerkers ook verplichten om thuis te werken en/of om in kantooruren bereikbaar te zijn. In NOW 2.0 komt waarschijnlijk een scholingsverplichting.
 22. Bij de oude Werktijdverkortingsregeling kreeg je (omdat die WW-gerelateerd was) maar maximaal de 75% vergoeding over het maximum dagloon en hoefde je dat ook maar maximaal door te betalen. Bij de NOW is dat anders, je moet 100% van het loon doorbetalen tot maximaal 2x het maximum dagloon (=€9.538,-)
 23. Langdurige zieke medewerkers vallen ook gewoon onder de NOW. Als je aan zieke medewerkers minder dan 100% doorbetaalt (wettelijk is minimaal 70%) en de medewerker was in januari 2020 nog niet ziek maar in de periode maart tot mei 2020 wel dan zal dat wel een lagere loonsom in die maanden en dus een lagere subsidie tot gevolg hebben. Maar wellicht wordt dat gecompenseerd als je na januari nog loonsverhogingen hebt doorgevoerd of personeel hebt aangenomen.
 24. Het aanvragen van de NOW wordt gezien als een subsidieaanvraag waarover je verplicht bent de Ondernemingsraad (of Personeelsvertegenwoordiging) te informeren. De OR heeft geen advies- of instemmingsrecht.
 25. De concern-regeling in de NOW is aangepast. Als een enkele werkmaatschappij meer dan 20% omzetverlies heeft maar het concern als totaal niet, dan kan de werkmaatschappij toch NOW aanvragen. Hier zitten veel voorwaarden aan, het gaat te ver die hier allemaal te noemen. Concerns hebben een accountant, die kan je verder helpen.

Ik zal deze blog up-to-date houden dus kom regelmatig nog eens terug. Eerder schreef ik over de coronacrisis al het artikel Coronavirus: hoe zit dat met jouw medewerkers?

Telefoon Vestigingen

Dordrecht 078-2001160
Rijssen 0548-515994
Rotterdam 078-2001160
Roosendaal 06-30411868
Woensdrecht 0164-671571

Telefoon Franchise interesse

Rijssen 0548-515994