Coronacrisis: NOW-regeling 2.0 alle details

Een van de belangrijkste steunmaatregelen van de regering voor bedrijven gedurende de corona-crisis is de NOW-regeling. De afkorting staat voor Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Kortweg geeft deze regeling aan werkgevers een subsidie van maximaal 90% van de loonkosten van de werknemers bij de maximale 100% omzetverlies, gemeten over een periode van drie (NOW 2.0 vier) maanden. In dit artikel vind je alle details van de tweede versie van de NOW, ook wel bekend als NOW 2.0.

Laatste update: 8 juni 2020. Omdat NOW 1.0 niet meer aangevraagd kan worden is het artikel daarover vervallen. In plaats daarvan zijn de artikelen over NOW 1.0 en 2.0 hieronder samengevoegd. Als je NOW 1.0 wel kent maar alleen wil weten wat er gewijzigd is, dat vind je terug in het artikel NOW-regeling 2.0: wat is er anders?. Corona-gerelateerde tips en wetenswaardigheden met betrekking tot personeel vind je in de artikelen: Corona-crisis: vragen met betrekking tot personeel en Coronavirus: hoe zit dat met jouw medewerkers?.

 1. De website voor het aanvragen van de NOW is: uwv.nl/now. De aanvraagperiode begint op 6 juli 2020 en sluit op 31 augustus 2020. Binnen 22 weken na de gekozen aanvraagperiode (zie punt 4 en 5 hieronder) moet je het UWV verzoeken de subsidie definitief vast te stellen. Agendeer dit!
 2. Je moet een nieuwe aanvraag indienen als je ook voor de tweede periode de NOW-subsidie wil aanvragen, je eventuele aanvraag voor NOW 1.0 wordt dus niet automatisch verlengd.
 3. De aanvraagprocedure is redelijk eenvoudig.
 4. Je bedrijf moet minimaal 20% omzetverlies lijden. Je berekent dit door de omzet van 2019 door 3 te delen en die te vergelijken met je (verwachte) omzet over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Als jouw omzet na-ijlt mag je ook een periode van 1 of 2 maanden later nemen. Je kunt die keuze echter maar één keer maken en er niet op terugkomen. Zie ook de website rekenhulpomzetverlies.nl.
 5. Als je ook NOW 1.0 hebt aangevraagd is de periode waarvoor naar de omzet wordt gekeken echter altijd de vier maanden direct volgend op de drie maanden die je bij de NOW 1.0 aanvraag hebt opgegeven.
 6. Bij de berekening van de loonkosten wordt het loon van flexibele krachten en oproepkrachten waarmee je zelf een contract hebt meegerekend bij de aanvraag voor de NOW. Gepensioneerde oproepkrachten worden ook meegenomen, DGA’s niet.
 7. Uitzendkrachten en payrollmedewerkers worden niet meegerekend, daarvoor moet het uitzendbureau of payrollbureau zelf de NOW aanvragen.
 8. Bij het salaris wordt 40% (vast percentage) opgeteld voor de opbouw van vakantiegeld, de pensioenpremie en de werkgeverspremies voor sociale verzekeringen.
 9. Het UWV berekent zelf de referentie-loonsom op basis van de loonaangifte (het SV-loon) van maart 2020 bij de Belastingdienst. Dit bedrag gaat maal 4. Vervolgens wordt door het UWV achteraf de werkelijke loonsom (SV-loon) berekend over de periode juni-juli-augustus-september. Als er in een van de genoemde maanden een 13e maand of vakantiegeld is uitbetaald dan wordt hiervoor gecorrigeerd.
 10. Als de werkelijke loonsom lager is dan 4x de referentie-loonsom moet je het verschil terugbetalen op basis van 100% omzetdaling (is 90% vergoeding). Er wordt dus geen rekening gehouden met het feit dat je de NOW wellicht hebt aangevraagd voor een lagere omzetdaling. Betaal oproepkrachten daarom in principe in die vier maanden hetzelfde als wat je ze in maart 2020 betaalde. Zeker als je voor minder dan 100% omzetdaling NOW aanvraagt.
 11. De NOW is losgekoppeld van de Werkloosheidswet. Het is bij de NOW dus niet zo dat de werknemer ermee inteert op zijn WW-rechten. Bij de pre-corona regeling Werktijdverkorting was dit wel het geval.
 12. Als je de NOW-subsidie krijgt moet je je werknemers 100% doorbetalen tot maximaal 2x het maximum SV-dagloon (= €9.538,- bruto per maand). Dat is ook het bedrag waarvan per medewerker maximaal 90% wordt vergoed.
 13. Je kunt in de NOW compensatie voor maximaal 100% omzetverlies aanvragen en bij toewijzing krijg je dan 90% van je loonkosten vergoed. Bij lagere percentages is de vergoeding pro rata, dus als je bijvoorbeeld compensatie voor 50% omzetverlies verwacht krijg je 45% van je loonkosten vergoed. Let op de verschillende grootheden:  “omzetverlies” en “loonkosten”.
 14. Je krijgt een voorschot van 80% van eenvierde van het aangevraagde bedrag, dus voor de eerste maand. Een maand later weer eenvierde, een maand later weer eenvierde en de laatste maand weer eenvierde.
 15. De zogenaamde ontslagboete bij aanvraag van ontslag op bedrijfseconomische gronden van 50% die gold in NOW 1.0 is vervallen. Het is echter nog wel zo dat bij zo’n ontslag de volledige loonsom van de betreffende persoon voor de volledige vier maanden op basis van 100% omzetdaling van de subsidie wordt afgetrokken. Aangezien je maar 90% van de loonsom krijgt kost zo’n ontslag je dus toch nog altijd minstens 10%. Heb je echter minder dan 100% omzetdaling dan kost het je (veel) meer. Er wordt voor de beslissing of de ontslagboete van toepassing is gekeken naar de datum van de ontslagaanvraag. Dus niet naar de datum van het einde van het dienstverband.
 16. Ontsla je iemand met een vaststellingsovereenkomst dan geldt de specifieke aftrek van de loonsom van de ontslagen medewerker niet. Echter als door zo’n ontslag de loonsom in de periode juni-juli-augustus-september lager wordt dan krijg je daardoor wel een lagere subsidie. Zie punt 9 en 10.
 17. Tevens is er bij zo’n ontslagaanvraag een extra toetsing: je moet aantonen dat je ondanks de NOW-regeling het ontslag niet kon vermijden.
 18. Gaat het om collectief bedrijfseconomisch ontslag (dus van 20 medewerkers of meer) dan is overleg met de vakbonden die leden in je bedrijf hebben verplicht. Dat was al zo maar als je dit doet tijdens de periode juni-juli-augustus-september terwijl je NOW-subsidie krijgt dan moet je maximaal inspanning verrichten om met de bonden tot overeenstemming te komen.
 19. Er geldt bij NOW 2.0 een inspanningsverplichting om her- of bijscholing van de medewerkers te stimuleren en zo mogelijk aan te bieden. Of de kosten hiervan volledig door de werkgever moeten worden gedragen is nog niet bekend.
 20. Een bedrijf dat €125.000,- of meer NOW-subsidie aanvraagt mag over heel 2020 geen dividend uitkeren, geen eigen aandelen inkopen en geen bonussen e.d. betalen aan directie en bestuur. Bonussen aan medewerkers mogen wel.
 21. Er zal een nacontrole door het UWV worden uitgevoerd op de terechtheid van de aanvraag. Als achteraf blijkt dat het omzetverlies meer of minder was dan waarvoor de NOW-uitkering was aangevraagd zal verrekening plaatsvinden.
 22. Bij de nacontrole zal bij een aangevraagde subsidie van €125.000 of meer om een accountantsverklaring worden gevraagd.
 23. Bij een aangevraagde subsidie van €25.000 of meer zal om een derdenverklaring van je boekhouder en/of salarisadministrateur worden gevraagd.
 24. Als je een beroep doet op de NOW ben je niet verplicht om de medewerkers voor het aangevraagde percentage naar huis te sturen. Het mag natuurlijk wel. De medewerkers kunnen er dus ook geen recht op laten gelden dat ze naar huis mogen. Je kunt de tijd benutten voor scholing maar bijvoorbeeld ook voor opruimen of schoonmaken. De “andere werkzaamheden” moeten qua niveau wel in de buurt blijven van wat de medewerker normaal deed. Je mag de medewerkers ook verplichten om thuis te werken en/of om in kantooruren bereikbaar te zijn. In NOW 2.0 komt een inspanningsverplichting om her- of bijscholing te stimuleren en zo mogelijk aan te bieden.
 25. Langdurige zieke medewerkers vallen ook gewoon onder de NOW. Als je aan zieke medewerkers minder dan 100% doorbetaalt (wettelijk is minimaal 70%, zie ook Loondoorbetalingsverplichting) en de medewerker was in maart 2020 nog niet ziek maar in de periode juni tot september 2020 wel, dan zal dat wel een lagere loonsom in die maanden en dus een lagere subsidie tot gevolg hebben. Maar wellicht wordt dat gecompenseerd als je na maart 2020 nog loonsverhogingen hebt doorgevoerd of personeel hebt aangenomen. Zie punt 9 en 10.
 26. Het aanvragen van de NOW wordt gezien als een subsidieaanvraag waarover je verplicht bent de Ondernemingsraad (of Personeelsvertegenwoordiging) te informeren. De OR heeft geen advies- of instemmingsrecht.
 27. De concern-regeling in de NOW is aangepast. Als een enkele werkmaatschappij meer dan 20% omzetverlies heeft maar het concern als totaal niet, dan kan de werkmaatschappij toch NOW aanvragen. Hier zitten veel voorwaarden aan, het gaat te ver die hier allemaal te noemen. Concerns hebben een accountant, die kan je verder helpen.

Ik zal deze blog up-to-date houden dus kom regelmatig nog eens terug.

Telefoon Vestigingen

Borne 074-3492852
Den Haag 085-3031572
Woensdrecht 0164-671571
Rijssen 0548-515994

Partner worden?

Rijssen 0548-515994