Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u de algemene en betalingsvoorwaarden aan van The People Company:

Artikel 1. Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van:

 • alle offertes door de hiervoor genoemde bedrijven, afzonderlijk of gezamenlijk uitgebracht voor door hen, afzonderlijk of gezamenlijk, te verrichtend diensten;
 • alle overeenkomsten, die de hierboven genoemde bedrijven sluiten over de te verrichten diensten en op de diensten en werkzaamheden die zijn verricht voor het sluiten van een definitieve overeenkomst.

1. Voorwaarden van de opdrachtgevers van The People Company die de opdrachtgevers op offertes van of overeenkomsten met The People Company van toepassing (willen) verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij The People Company uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze voorwaarden of van de tussen The People Company en opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze door The People Company schriftelijk zijn bevestigd.

1.1 Onder The People Company wordt verstaan:

 • The People Company B.V. statutair gevestigd te Enter; KvK 08109394 en The People Company Europe B.V. statutair gevestigd te Enter; KvK 08165406, en alle aan The People Company B.V. en The People Company Europe B.V. gelieerde bedrijven;
 • Alle gelieerde franchisebedrijven en -deelnemers h.o.d.n. The People Company;
 • Alle hierboven genoemde bedrijven en deelnemers zijn gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen The People Company.

1.2 Onder opdrachtgever / wederpartij wordt verstaan:

Degene die de opdracht verstrekt aan The People Company (verder te noemen TPC), alsmede iedere (rechts)- persoon tot wie TPC aanbiedingen en offertes verricht, alsmede degene die aan TPC aanbiedingen en offertes richt en degene van wie TPC opdracht verkrijgt, c.q. degene met wie TPC een overeenkomst aangaat en voorts degene tot wie TPC in enige rechtsbetrekking staat.

1.3 Onder opdracht wordt verstaan:

 • De overeenkomst tot recruitment (o.a. werving en selectie) van personeel door TPC ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever / wederpartij (verder te noemen opdrachtgever) of ten behoeve van het inlenen van detachering-/uitzendkrachten door opdrachtgever;
 • De overeenkomst tot het verlenen van consultancy (o.a. personeeladvies) door TPC ten behoeve van opdrachtgever.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Alle opdrachten, overeenkomsten en aanbiedingen inzake recruitment & consultancy (o.a. werving en selectie van arbeidskrachten – al dan niet op detachering cq. uitzendbasis) en/of inzake personeel & organisatie adviesdiensten door TPC aan opdrachtgever.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Onder produkten / diensten / opdracht wordt verstaan:

Al hetgeen onderwerp is van met TPC aangegane of aan te gane overeenkomsten, met betrekking tot zaken, het uitvoeren van een opdracht, waaronder de verrichten van diensten, zoals bij werving & selectie, geven van advies en het ontwikkelen van modellen of systemen op het gebied van personeel en organisatie.

1.6 Een recruitment (werving en selectie-) of uitzendopdracht wordt geacht geslaagd te zijn uitgevoerd:

Indien opdrachtgevereen arbeidsovereenkomst sluit met een door TPC geselecteerde kandidaat, danwel indien opdrachtgevereen door TPC geselecteerde kandidaat op andere wijze de werkzaamheden laat uitvoeren, danwel op urenregie cq. calculatie de opdracht laat uitvoeren.

1.7 Een kandidaat wordt verondersteld te zijn geselecteerd door TPC nadat:

 • Opdrachtgeverhet curriculum vitae of resumé van de kandidaat per email, per post of per fax van TPC heeft ontvangen of wanneer de kandidaat door TPC mondeling is geïntroduceerd.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan de kandidaat waarvan het curriculum Vitae of resumé is ontvangen en in 1e instantie door de opdrachtgeveris afgewezen, tenminste gedurende 12 maanden na dagtekening buiten medeweten van TPC te benaderen danwel een arbeidsovereenkomst aan te bieden, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen zonder daarbij TPC te hebben geïnformeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de opdrachtgeverhet hiervoor genoemde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan TPC verschuldigd ter grootte van de in deze algemene voorwaarden genoemde bemiddelingsvergoeding ter hoogte van 25 % van het bruto jaarsalaris (excl. vakantiegeld), tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

1.8 Offertes van TPC zijn:

 

 • Vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden na dagtekening, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de offerte.
 • Alle door TPC gedane aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op opdrachtuitvoeringen, welke onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren worden gehanteerd.
 • TPC verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de opdrachtgeverindien de opdrachtgeveralgemene voorwaarden hanteert en/of deze aan TPC toezendt en/of verklaart dat deze op een overeenkomst (opdracht) met TPC van toepassing zijn.

1.9 Totstandkoming van offertes van TPC:

 • De overeenkomst (opdracht) komt tot stand wanneer de aanbieding/offerte van TPC door de opdrachtgeverwordt aanvaard, echter TPC behoudt zich het recht voor het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding, te herroepen. Een overeenkomst (opdracht) komt tot stand na bevestiging door de opdrachtgever, hetzij schriftelijk, mondeling of door een gedraging die in de dagelijkse communicatie mag worden opgevat als een bevestiging (o.a emailcorresspondentie).
 • De overeenkomst (opdracht) komt tot stand, indien het door TPC gedane aanbod onherroepelijk is, op het moment van de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgeverbinnen de gestelde termijn. Na afloop van de door TPC gestelde termijn, is de door TPC gedane aanbieding/offerte vervallen.
 • Indien de opdrachtgevereen aanbod doet en/of een opdracht geeft, komt de overeenkomst (opdracht) tot stand op het moment dat TPC dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaardt.
 • Indien een aanvaarding door de opdrachtgevervan het door TPC gedane aanbod afwijkt, dan geldt deze aanvaarding als een nieuw aanbod van de opdrachtgeveren als verwerping van het door TPC gedane aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op de ondergeschikte punten.
 • Ingeval de opdrachtgevereen aanbod aanvaardt of een aanbod doet danwel een overeenkomst (opdracht) aangaat middels een onbevoegde persoon is zulks volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever

Artikel 2. Uitvoering
2.1 TPC tracht de haar opgedragen activiteiten met grote zorgvuldigheid en integriteit uit te voeren.

2.2 Opdrachtgever is gehouden TPC tijdig alle informatie, welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn, ter beschikking te stellen. De opdrachtgevergarandeert TPC alle medewerking bij de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden.

2.3 Opdrachtgever is verplicht binnen 5 dagen na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met een door TPC geselecteerde kandidaat TPC een kopie van deze overeenkomst te sturen.

2.4 Indien opdrachtgever, of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, een door TPC geselecteerde kandidaat te werk stelt, anders dan in het kader van de verstrekte opdracht, wordt de opdracht verondersteld geslaagd te zijn uitgevoerd en is het hierin vermelde honorarium verschuldigd.

2.5 TPC voert opdrachten persoonlijk uit, dan wel laat dit in overleg met de opdrachtgever deze uitvoeren door aangewezen medewerkers. Uitvoering van projecten door ingeschakelde derden gebeurt slechts in overleg met de opdrachtgever. TPC blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 3. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
3.1 Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan TPC worden verstrekt, neemt TPC de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De opdrachtgeververplicht zich jegens TPC ervoor zorg te dragen dat TPC gedurende de looptijd van de overeenkomst (opdracht) en gedurende de periode dat TPC een overeenkomst (opdracht) uitvoert, door haar zelf de nodige maatregelen worden genomen om vertrouwelijke informatie van welke aard dan ook, zo zorgvuldig mogelijk bekend te maken onder mededeling dat deze informatie vertrouwelijk van aard is en als zodanig dient te worden behandeld.

3.2 Gegevens van de kandidaten dienen door opdrachtgeververtrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven. Een en ander behoudens een wettelijke plicht tot openbaarmaking.

3.3 TPC verplicht zich ervoor zorg te dragen dat alle mensen bij TPC in loondienst en/of door TPC beschikbaar gestelde derden die de diensten verrichten en/of anderszins de overeenkomst (opdracht) uitvoeren, een schriftelijke geheimhoudingsverplichting zijn aangegaan inhoudende dat alle vertrouwelijke informatie, alsmede bedrijfsinformatie en/of zakelijke informatie en/of informatie over haar relaties, welke bij de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) bekend kunnen worden c.q. jegens derden geheim worden gehouden.

3.4 Het staat de opdrachtgeverniet vrij van TPC ontvangen mondelinge en/of schriftelijke gegevens en/of informatie aan te wenden voor andere doeleinden dan ter uitvoering van orders van TPC. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op deze gegevens/informatie blijven eigendom van TPC en zullen, voor zover in schriftelijke vorm, op verzoek van TPC onmiddellijk aan TPC worden teruggezonden, evenals kopieën daarvan, in welke vorm dan ook.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 TPC houdt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

4.2 Het is opdrachtgeveruitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, data, handboeken, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

4.3 De opdrachtgevervrijwaart TPC tegen alle aanspraken van derden ter zake van beroep en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden (zoals beroep op morele rechten, inbreuk op deze door derden gestelde en/of aan derden toekomende auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en/of tekening en/of modelrechten) op door de opdrachtgeveraan TPC verstrekte producten, materialen en/of op enigerlei wijze vastgelegde informatie of tekeningen. De opdrachtgeveris aansprakelijk voor alle schade die aan TPC opkomt ter zake van deze aanspraken.

4.4 De opdrachtgevervrijwaart TPC tegen alle aanspraken van derden ter zake van de kennisneming door ons van feiten, materialen, teksten en/of andere inhoud van aan TPC geleverde zaken en/of kennis die deze derde als geheim beschouwt. De opdrachtgeveris aansprakelijk voor alle schade die aan TPC opkomt ter zake van deze aanspraken van derden.

4.5 De door The People Company geautoriseerde systeemgebruikers (kandidaten, klanten, relaties, franchisenemers en andere gebruikers) kunnen geen recht ontlenen aan het verkrijgen van systeemdata. De door The People Company gecreëerde gegevens (Cv’s, inrichting data, html sjablonen en werkdocumenten) die door gebruikers tot stand zijn gekomen blijven eigendom van The People Company. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen om data te exporteren vanuit de systemen van The People Company om deze vervolgens ten voordele van eigen gebruik te continueren. The People Company is producent in de zin van de databankenwet en van gedeeld databankenrecht is geen sprake.
Naast bescherming op grond van de DW verdienen de databanken van The People Company ook bescherming op grond van auteursrecht. Deze bescherming komt de databanken toe op grond van de zogenaamde verzamelauteursrecht.
Voor zover de litigieuze databanken niet beschermd worden door het auteursrecht en het databankenrecht, worden zij beschermd op grond van de geschriftenbescherming.
De gegevens van kandidaten worden openbaar gemaakt aan opdrachtgevers cq. werkgevers om zo in staat te worden gesteld een keuze te maken uit diverse kandidaten. Logischerwijs zijn ook deze data beschermd op grond van de geschriftenbescherming.
The People Company bewerkt en creëert vacatureomschrijvingen en is daarmee eigenaar van de feitelijke gegevens, niet de gebruiker. De maker van vacatureteksten is daarmee niet de eigenaar maar The People Company, immers zij heeft inbreng die leidt tot publicaties. Dat houdt in dat vacatureteksten en het auteursrecht daarop berust bij The People Company.

Artikel 5. Overmacht
5.1 Ingeval TPC tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet in staat is of slechts vertraagd in staat is de overeenkomst uit te voeren, dient de opdrachtgeverzonder dat dit recht op schadevergoeding geeft, TPC de keuze te laten de overeenkomst zelf te ontbinden danwel TPC uit te laten werken over de termijn waarbinnen TPC de verplichtingen zal nakomen. Deze redelijke termijn zal maximaal drie maanden bedragen, waarna de opdrachtgeverna ingebrekestelling het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

5.2. Onder overmacht aan de zijde van TPC is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van TPC ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst (opdracht) wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval langdurige ziekte van een specifieke deskundige die de diensten verricht, stakingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, zeer slecht weer, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan.

5.3 Indien de opdrachtgeverniet, of niet tijdig behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betaling-) verplichting voortvloeiende uit enige met TPC gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag voor surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling, of liquidatie van de opdrachtgever zal TPC gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Opdrachtgeverbehoudt wel zijn betalingsverplichting

5.4 Indien het bepaalde in voorgaand artikel zich voordoet en de opdrachtgevereen voordeel geniet die hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft TPC het recht op vergoeding van de door TPC opgelopen schade ten belopen van de hoogte van dit voordeel.

Artikel 6. Opdracht Recruitment (werving en selectie en/of detacheren-uitzenden)
6.1 Een opdracht tot Recruitment omvat de opdracht om een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgevereen rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt.

6.2 De opdracht kan mondeling en/of schriftelijk tot stand komen. Indien TPC een geschikte kandidaat aanlevert is de betreffende werkgever (opdrachtgever) de hierin vermelde bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan TPC, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Een recruitmentopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgeverde voorgestelde arbeidskracht accepteert.

6.4 Het door de opdrachtgeverinbrengen van kandidaten tijdens een recruitmentprocedure zal als integraal onderdeel van de opdracht tot werving en selectie worden beschouwd indien TPC verzocht wordt hierin te bemiddelen. Benoeming van een dergelijke kandidaat wordt aangemerkt als vervulling van de opdracht. Als bemiddelingsfee zal in dit geval een kwart van de hierin vermelde vergoeding gerekend worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.5 Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de recruitmentwerkzaamheden van The People Company, ongeacht geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functiekenmerken en mits de kandidaat voldoet aan de functiekenmerken.

6.6 Bij een opdracht tot recruitment ligt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze voor een kandidaat en de daaruit voortvloeiende arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever. De toekomstige werkgever dient zelf te zorgen voor het verifiëren van ondermeer de identiteit, diploma’s en andere (achtergrond)-gegevens van de te benoemen kandidaat (kandidaten).

Artikel 7. Opdracht Consultancy
7.1 TPC richt zich op het verstrekken van consultancy (o.a. personeel & organisatie advies) aan bedrijven in brede zin en met name op het vastleggen van procedures, opstellen van functieprofielen, arbeidsvoorwaarden, organisatie-inrichting, reorganisatiebegeleiding, introductiebeleid, ontslagbegeleiding en verzuimmanagement.

7.2 TPC legt, na oriënterende gesprekken, de opdracht schriftelijk vast en legt deze ter ondertekening voor aan de opdrachtgever. De door TPC en de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de opdracht.

7.3 Wijziging van de opdracht (na overleg met TPC) wordt beschouwd als het verstrekken van een nieuwe opdracht. De voorwaarden blijven van kracht voor de eerder verstrekte opdracht. Indien deze aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht worden bevestigd en gefactureerd.

7.4 In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 8. Vergoeding
8.1 De opdrachtgever is aan TPC voor de recruitment opdracht verschuldigd een bemiddelingsvergoeding van 25% van het bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld, uitgaande volledige werkweek en een vol jaar, ongeacht duur van het dienstverband en het aantal werkuren– in geval van een volledige no cure, no pay opdracht. Indien een andere schriftelijke prijsafspraak is overeengekomen met opdrachtgever dan gelden deze overeengekomen prijsvoorwaarden (onder meer bij semi no cure no pay-, uur regie-, detachering- en abonnement afspraken.

8.2 De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de arbeidskracht. De bemiddelingsvergoeding is opdrachtgever verschuldigd binnen 14 dagen na afronding van de opdracht.

8.3 De opdrachtgever is aan TPC voor een detachering- c.q. uitzendopdracht een vergoeding verschuldigd conform de omrekenfactor 2,4 bij minimaal 1000 ingeleende uren. Het tarief is de omrekenfactor maal het overeengekomen uurloon. De detacheringvergoeding wordt maandelijks gefactureerd aan opdrachtgever

8.4 Indien de opdrachtgever binnen een periode van 1000 uur na aanvang van de detacheringovereenkomst door de kandidaat te werken uren een arbeidsovereenkomst, dan wel andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken kandidaat aangaat, zal hij aan TPC een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare fee verschuldigd zijn. Deze fee bedraagt 25% van het laatst geldende tarief voor de betrokken kandidaat, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf de aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de hiervoor genoemde periode van 1000 uren.

8.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de kandidaat tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de kandidaat of de kandidaat niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan TPC het uurtarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

8.6 Gescheiden kosten voor de werving (bijvoorbeeld advertentiekosten, reis- en verblijfskosten, kosten voor testen) worden na overleg met opdrachtgevergemaakt en maken geen deel uit van de bemiddelingsvergoeding. Deze kosten worden tussentijds of aan het einde van de opdracht gefactureerd aan opdrachtgever

8.7 Buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, is opdrachtgever bij recruitment of in het geval van een detacheringopdracht geen kosten verschuldigd tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt tussen TPC en opdrachtgever

8.8 De opdrachtgever is aan TPC voor consultancy – afhankelijk van aard en duur van de opdracht – een vergoeding verschuldigd per uur. TPC factureert maandelijks aan opdrachtgever de vergoeding die verschuldigd is voor consultancy.

Artikel 9. Garantieregeling
9.1 Indien een door TPC bemiddelde kandidaat binnen de proeftijd na indiensttreding niet meer bij opdrachtgever in dienst is, zal TPC, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen aan TPC heeft voldaan, eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest.

9.2 De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat TPC schriftelijk op de hoogte te stellen dat hij van deze garantieregeling gebruik wil maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

9.3 Indien TPC binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt TPC 50% van het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige kosten, waaronder het starttarief) aan de opdrachtgeverretour. Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld. TPC zendt in geval van terugbetaling aan opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.

9.4 Indien een door TPC in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien TPC 50% van het honorarium heeft terug betaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is TPC van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten.

De garantie betreft uitsluitend gebreken, voor zover niet uitgezonderd, die zich openbaren binnen de, bij elke overeenkomst (opdracht) afzonderlijk aangegeven garantieperiode, te rekenen met de factuurdatum. Reclamering op grond van garantie dient onverwijld, doch in ieder geval 7 dagen na ontstaan van het gebrek, schriftelijk te geschieden, bij overschrijding waarvan elke garantieverplichting van TPC vervalt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en overmacht
10.1 Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van TPC ter zake van:

 • Schade die direct of indirect ontstaat, door het zelf interpreteren en/of onoordeelkundige gebruik van de door TPC verstrekte kennis, informatie en andere adviezen welke door TPC geleverd heeft.
 • Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van TPC niet en/of tijdig verricht kunnen worden, tengevolge van gebeurtenissen en omstandigheden, die TPC volgens wet, rechtshandeling die in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet toe te rekenen zijn.
 • Schade, die opdrachtgever, zijn personeel of derden, direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door TPC, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk schadelijk handelen of grove schuld van TPC en door haar gevolmachtigde personen en tenzij TPC ter zake voor deze schade verzekerd is.

10.2 Een eventuele aansprakelijkheid is begrensd tot het bedrag dat TPC voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen tot een maximum van € 5.000,- . Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

10.3 Voor de beslissing om met een door TPC geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan blijft opdrachtgeververantwoordelijk.

10.4 TPC kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door TPC geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door TPC, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

10.5 Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever TPC onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is TPC voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

10.6 Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een grove fout van TPC die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is TPC voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, met een maximum van € 5.000, -.

10.7 Ingeval van een gezag via een gedane rechterlijke uitspraak, een rechter mocht oordelen dat voorgaande artikel voor de opdrachtgeveronredelijk bezwarend is, dan is TPC nimmer voor meer aansprakelijk dan waarvoor zij verzekerd is.

10.8 Ingeval van opzet of grove schuld van TPC ondergeschikten, danwel een door TPC ingeschakelde derde, is TPC nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade. De aansprakelijkheid van TPC is altijd beperkt tot de directe schade aan goederen en/of lijf of leden van de opdrachtgever cq. bij opdrachtgever in dienst zijnde medewerkers en alsdan uitsluitend tot aan het bedrag waarvoor TPC is verzekerd.

10.9 Hoe dan ook is TPC nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaak door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door TPC, behoudens opzet of grove schuld van TPC.

10.10 TPC heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

10.11 TPC is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, TPC of derden.

10.12 Opdrachtgever vrijwaart TPC voor alle vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden door TPC samenhangen, in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan TPC onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, behoudens opzet of grove schuld van TPC.

10.13 Medewerkers van TPC zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens TPC aansprakelijkheid van TPC voor de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde schade te erkennen.

10.14 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht. TPC is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.

10.15 De opdrachtgever vrijwaart TPC voor alle schade die zij aan derden toebrengt, waarvan de opdrachtgeverstelt dat deze veroorzaakt is door TPC of door bij TPC in dienst zijnde mensen of door TPC ingehuurde derden, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

10.16 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt is ten gevolge van het voldoen van de apparatuur, omgeving en/of informatie en/of instructies van de opdrachtgever. TPC is nimmer aansprakelijk voor inlichtingen of informatie of toezeggingen welke zijn verstrekt door mensen die bij TPC in dienst zijn of door TPC beschikbaar gestelde derden, behoudens wanneer deze schriftelijk door TPC zijn bevestigd. TPC is nimmer aansprakelijk voor door mensen bij TPC in loondienst of door TPC beschikbaar gestelde derden, verstrekte adviezen behoudens wanneer deze schriftelijk door TPC zijn bevestigd. Zulks met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 11. Betaling en prijzen
11.1 Factuurbetaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever aan TPC te zijn voldaan middels overmaking op het door TPC aangegeven bankrekeningnummer, tenzij partijen daarvan in onderling overleg schriftelijk zijn afgeweken, danwel deze voorwaarden opzij gezet worden door meer specifieke voorwaarden, mits daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta (euro). Datum van betaling is de dag waarop de bank het tegoed van TPC crediteert.

11.2 Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is hij vanaf dat moment een rente verschuldigd van 2% per maand of, indien hoger, de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

11.3 Daarnaast heeft TPC het recht zonder nadere ingebrekestelling of aanzegging alle met de invordering van het verschuldigde gepaard gaande kosten, gerechtelijke of buitengerechtelijke, op opdrachtgever te verhalen. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 175,-.

11.4 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur aan TPC schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de verrichte dienst goedgekeurd te hebben. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

11.5 De door TPC opgegeven prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW en overige op de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden.

11.6 Wijzigingen door nadere kosten die de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) beïnvloeden waaronder tarieven van ingeschakelde derden en/of verhoging van en/of nieuwe belastingen en heffingen zullen steeds door TPC mogen worden doorberekend in de prijzen en/of tarieven, mits duidelijk en schriftelijk en tijdig van tevoren aangekondigd. De opdrachtgever zal van een wijziging in het tarief, veroorzaakt door hierboven genoemde oorzaken, twee weken voordat de wijziging van kracht wordt, schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

11.7 Opdrachten in abonnementvorm worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, tot meerwerk berekend en door TPC in rekening gebracht. Meerwerk kan ontstaan gedurende het uitvoeren van de overeenkomst (opdracht). Alsdan kan het meerwerk in rekening worden gebracht.

11.8 Indien er sprake is van een speciaal verzoek van de opdrachtgever, welke buiten het produkt/dienstenpakket van TPC ligt en waarvoor specifieke kosten moeten worden gemaakt, kunnen de kosten van voorbereiding aan de opdrachtgeverin rekening worden gebracht. ( na goed overleg)

11.9 Kosten van begroting, berekeningen en daarmee verbonden tarieven en/of prijzen voor speciaal te leveren diensten en/of produkten kunnen door TPC aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11.10 Gedurende een overeenkomst (opdracht) danwel door toedoen van overheidsmaatregelen kan TPC tussentijds de prijzen en/of tarieven aanpassen. De opdrachtgever zal, voordat een wijziging en/of verhoging van kracht wordt, van de reden op de hoogte worden gesteld.

11.11 Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. TPC is alsdan gerechtigd de opdrachtgever het gehele verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 12 Retentierecht
12.1 TPC is bevoegd haar prestatie, waaronder de verrichten van diensten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de opdrachtgeverniet aan één of meerdere van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (opdracht) voldoet, behoudens afwijkende dwingend rechtelijke wettelijke regelingen. Ingeval het niet voldoen aan één of meerdere betalingsverplichtingen, dan is TPC gerechtigd zonder waarschuwing vooraf haar verplichtingen op te schorten, totdat volledig aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

12.2 TPC kan het recht van retentie uitoefenen op alle producten en diensten waarop de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) betrekking heeft of welke TPC in het kader van de opdracht feitelijk onder zich heeft, indien de opdrachtgeverde kosten en/of betalingsverplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) geheel of gedeeltelijk niet voldoet. Dit geldt ook ten aanzien van die kosten die TPC heeft moeten maken ter zake van de zorg die zij heeft ten aanzien van het product/dienst c.q. de zaak in acht dient te nemen.

Artikel 13. Facturatie bij tijdverantwoording
13.1 Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijd verantwoording middels door de opdrachtgeverschriftelijk geaccordeerde urenstaten, die vooraf blanco door TPC aangeleverd zijn.

13.2 De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de kandidaat correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals naam van de kandidaat, het aantal gewerkte uren, overuren, eventuele toeslagen en werkelijk gemaakte onkosten. De opdrachtgeverstaat in voor de tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering. Zowel de kandidaat alsook de opdrachtgever ondertekenen het tijdverantwoordingsformulier voor akkoord, zodat er achteraf geen onduidelijkheden zullen ontstaan.

13.3 Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de kandidaat aan te leveren urenstaten, behoudt de opdrachtgever een kopie van de urenstaat. Bij verschil tussen de door de kandidaat bij TPC ingeleverde urenstaat en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de door de kandidaat bij TPC ingeleverde urenstaat voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 14. Concurrentie en schadeloosstelling
14.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan de kandidaat waarvan het curriculum Vitae of resumé is ontvangen en in 1e instantie door de opdrachtgever is afgewezen, tenminste gedurende 24 maanden na dagtekening buiten medeweten van TPC te benaderen danwel een arbeidsovereenkomst aan te bieden, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen zonder daarbij TPC te hebben geïnformeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Indien de opdrachtgever het hiervoor genoemde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan TPC verschuldigd ter grootte van de in deze algemene en betalingsvoorwaarden genoemde bemiddelingsvergoeding ter hoogte van 25 % van het bruto jaarsalaris (excl. vakantiegeld), tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van kracht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter worden beslist. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en aanhangig wil maken, zal hij dit schriftelijk aan de andere partij kenbaar moeten maken. De opdrachtgever heeft alsdan gedurende 1 maand het recht te kiezen voor beslechting van het geschil door een volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 Wijzigingsrecht
TPC heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan de vullen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan. Indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na verzending van deze kennisgeving niet schriftelijk laat weten, dat hij met de wijzigingen of aanvullingen instemt, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijzigingen of aanvullingen.

Artikel 17. Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 18. Depot Kamer van Koophandel
Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer (KvK nummer)

Telefoon Vestigingen

Dordrecht 078-2001160
Rijssen 0548-515994
Rotterdam 078-2001160
Roosendaal 06-30411868
Woensdrecht 0164-671571

Telefoon Franchise interesse

Rijssen 0548-515994