Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u de algemene en betalingsvoorwaarden aan van The People Company:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen een van de vestigingen van The People Company en haar opdrachtgever.
 • Eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn uitgesloten van toepassing.
 • Alle genoemde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
 • Tenzij anders overeengekomen is de betaaltermijn 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur door de opdrachtgever.
 • Bij payrolling en uitzenden is de betaaltermijn 5 werkdagen, waarbij The People Company bij te late betaling gerechtigd is de betreffende medewerker(s) onmiddellijk de werkzaamheden te laten opschorten. Zo’n opschorting ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
 • Een uit de opschorting voortvloeiende schade is te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
 • The People Company hecht aan een persoonlijke en langdurige relatie met de opdrachtgever. Indien de eigen consultant van The People Company wegens ziekte of zwaarwegende privé-omstandigheden uitvalt zal The People Company deze consultant vervangen door een voor het betreffende vakgebied gelijkwaardige andere consultant van The People Company.
 • In geval van payrolling of uitzenden is het de opdrachtgever pas toegestaan de medewerker in eigen loondienst over te nemen na het overeengekomen aantal gewerkte uren. Bij eerdere overname is de opdrachtgever een afkoopsom verschuldigd gelijk aan 30% van het overeengekomen tarief maal het aantal nog te werken uren dat was overeengekomen.
 • In geval van recruitment op No Cure No Pay basis is de overeengekomen wervingsfee ook verschuldigd indien opdrachtgever buiten The People Company om een externe kandidaat op de functie (of op een sterk daarop gelijkende functie) aanneemt, of wanneer opdrachtgever een door The People Company voorgedragen en afgewezen kandidaat binnen 12 maanden alsnog aanneemt.
 • Alle acties of uitlatingen van The People Company aan opdrachtgever hebben het karakter van adviezen. Het is de eigen vrije keuze en de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever een advies wel of niet op te volgen.
 • The People Company is nooit aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een medewerker die via bemiddeling van The People Company bij opdrachtgever werkzaam is.
 • De aansprakelijkheid van The People Company is te allen tijde beperkt tot de directe goederenschade tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom, of bij een langlopende opdracht tot maximaal 25% van het over het afgelopen jaar gefactureerde bedrag.
 • Het Nederlands en Europese recht is van toepassing, met name ook voor zaken als betalingstermijn, privacy/AVG, gelijke behandeling, intellectuele eigendom en overmacht.

Links websites

Telefoon

Rijssen 0548-515994

Onderdeel van:

ROCK Design B.V.
Creative Digital Agency
0548-517363