Gebruikersvoorwaarden kandidaten & Privacybeleid

Gebruikersvoorwaarden kandidaten

Algemeen

 • Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de website www.peoplecompany.nl.
 • Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing nadat uw als werkzoekende kandidaat uzelf heeft geregistreerd op de website.
 • Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de onze website.
 • De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn Account te beëindigen.
 • In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:
  • Account – de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst;
  • The People Company – de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The People Company Europe  B.V., kantoorhoudende te (7462 ZB) Rijssen, aan de De Stroekeld 4 b;
  • Content – alle informatie die door de Gebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt;
  • Databank – de door The People Company aangelegde database met daarin Profielen en Vacatures;
  • Dienst – de dienst die The People Company aan de Gebruiker verleent via de Website, waardoor de Gebruiker Werkzoekende is, een Profiel en eventuele andere persoonlijke Content kan plaatsen; en toegang en inzage in de Databank met Vacatures kan krijgen;
  • Gebruiker – de Werkzoekende, die gebruik maakt van de Dienst;
  • Gebruiksvoorwaarden – deze gebruiksvoorwaarden van The People Company;
  • Inlogggegevens – de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar Account en om gebruik te kunnen maken van de Dienst;
  • Intellectuele Eigendomsrechten – alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow;
  • Partij – een partij (de Gebruiker en/of The People company) bij deze Gebruiksvoorwaarden;
  • Privacy Statement – het privacy statement van The People Company, beschikbaar op https://www.peoplecompany.nl;
  • Profiel – een door een Werkzoekende geplaatst bericht waarin zijn of haar CV, gegevens, beschikbaarheid per vacaturetype, regio, dag en/of dagdelen e.d., zoals aangegeven op de Website, wordt vermeld;
  • Vacature – een door een Werkgever geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan worden gereageerd;
  • Website – de website van The People Company op https://www.peoplecompany en alle onderliggende pagina’s;
  • Werkgever – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;
  • Werkzoekende – de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst.

Gebruikersregels

 • The People Company is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht.
 • Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk.
 • Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.
 • Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
 • Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website.
 • De Gebruiker staat er jegens The People Company voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet, actueel en juist is.
 • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.
 • De Gebruiker staat er jegens The People Company voor in dat hij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
 • De Gebruiker vrijwaart The People Company voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Profielen of andere Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.
 • De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.
 • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inlogggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account.
 • De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. The People Company mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker The People Company daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 • The People Company behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.
 • The People Company is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.
 • De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik.
 • De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst ook wordt gebruikt door Werkgevers en dat Werkgevers het profiel van de kandidaat kunnen inzien. Werkgevers die zich als klantgebruiker hebben geregistreerd hebben toestemming om rechtstreeks met de Gebruiker contact te leggenen Gebruiker accepteert deze werkwijze.
 • The People Company sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • De Gebruiker erkent en aanvaardt dat The People Company een platform biedt waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht. The People Company heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld.
 • The People Company is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van profielen of vacature(procedures).
 • The People Company heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.
 • De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.
 • The People Company is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.
 • De Databank van The People Company is aan te merken als een databank in de zin van Artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. The People Company is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank. De Gebruiker mag gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan.
 • Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan The People Company. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van The People Company en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
 • The People Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 • Indien The People Company aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is The People Company uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan The People Company toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die The People Company gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de Gebruiker. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,- (duizend Euro) bedragen.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. materiële schade aan zaken;
  b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
  c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
 • Iedere aansprakelijkheid van The People Company voor andere dan directe schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
 • De opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van The People Company zelf en/of haar leidinggevenden.
 • Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door The People Company indien sprake is van overmacht.
 • Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van The People Company, tekortkomingen van door The People Company ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
 • Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
 • De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn Account te beëindigen.
 • The People Company en de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Dienst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en deze Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.
 • De door The People Company voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
 • In aanvulling op de andere (rechts)middelen die The People Company ten dienste staan, is The People Company te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en onder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om:
  a. de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen;
  b. het Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen; en/of
  c. Content te verwijderen.

Privacy beleid

De beveiligde website peoplecompany.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door The People Company Europe B.V. (hierna: The People Company), statutair gevestigd te Rijssen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie onder nummer 08109394. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

 • The People Company garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.
 • De website peoplecompany.nl is voorzien van een beveiligingsslot SSL.

Verwerking van persoonsgegevens

 • In het kader van onze dienstverlening, legt The People Company gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). The People Company gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van The People Company van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht The People Company rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij The People Company t.a.v. Adresregistratie, De Stroekeld 4B, 7462 ZB te Rijssen of per e-mail aan office@peoplecompany.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?

 • Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar office@peoplecompany.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: The People Company, De Stroekeld 4B, 7462 ZB te Rijssen The People Company voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites

 • Op www.peoplecompany.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

 • Stuur dan een e-mail naar office@peoplecompany.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen

 • Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookiebeleid

 • Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

Waarom gebruiken wij cookies?

 • Om de website beter te laten functioneren.
 • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
 • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

 • Permanente cookies
  Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
 • Sessie cookies
  Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.
 • Google Analytics cookies
  Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.
 • Social media cookies
  Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.
 • Tracking cookies van onszelf
  Een tracking cookie vragen we op zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

 • U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.
 • Indien u als werkzoekende uw personalia en CV wenst te laten opnemen, dan dient u zich te registreren. U geeft daarbij toestemming om u persoonlijke gegevens ter inzage te verstrekken aan werkgevers die bij The People Company een account hebben.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

 • Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
 • Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

The People Company Europe B.V.
Juni 2016

Telefoon West & Zuid NL

Dordrecht 078-2001160
Rotterdam 078-2001160
Roosendaal 06-30411868
Woensdrecht 0164-671571

Telefoon Oost NL

Deventer 0570-551436
Hengelo 085-4444370
Nijmegen 024-7600770
Rijssen 0548-515994